Verder naar inhoud

Auteursrecht

Op veel documenten, foto’s en films die door het Stadsarchief of het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) worden bewaard berust auteursrecht. Het auteursrecht geeft een maker van een creatief werk (bijvoorbeeld: foto’s, films, tekeningen, boeken of kaarten) het exclusieve recht om zijn werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen. Dit betekent dat de maker van een werk waarop auteursrecht berust bepaalt of, hoe, waar en wanneer en door wie zijn/haar werk mag worden hergebruikt. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na de dood van de maker van het werk, gerekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het sterfjaar van de maker. Wanneer de maker overlijdt dan gaat het auteursrecht over op zijn/haar erfgenamen.

Als de maker van een werk een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een stichting) dan geldt het auteursrecht tot 70 jaar na de eerste rechtmatige openbaarmaking van het werk. Wordt de naam van de maker van het werk genoemd, dan geldt echter de termijn van 70 jaar na de dood van de maker. Wanneer de rechtspersoon wordt opgeheven dan gaat het auteursrecht over op de rechtsopvolger(s).

U mag het auteursrechtelijke beschermde materiaal dat door het Stadsarchief of het HGOS wordt beheerd inzien. Ook is het toegestaan om een reproductie, zoals een foto, te (laten) maken. Wanneer u materiaal waarop auteursrecht berust gebruikt voor een publicatie, vermenigvuldigt of op een andere manier openbaar maakt dan bent u echter zelf verantwoordelijk voor de naleving van de auteursrechten. Openbaarmaking is het beschikbaar stellen van een werk aan het publiek. Auteursrechtelijk beschermde werken kunnen zowel door middel van gedrukte publicaties als door middel van digitale publicatie openbaar gemaakt worden (bijv. boeken, websites, tijdschriften, brochures, rapporten, jaarverslagen, reclame-uitingen zoals weblogs, internetforums, sociale media e.d.). Ook het vertonen van een auteursrechtelijk beschermd werk in een openbare ruimte (bijvoorbeeld op een tentoonstelling of bij lezingen of het uitzenden op radio en/of televisie) geldt als een openbaarmaking van een werk.

Beeldmateriaal

De beeldbank is een publicatie van het Stadsarchief Zoetermeer in samenwerking met het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Hierop zijn onder andere de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen, video’s en de teksten (“content”) zijn voorbehouden aan het Stadsarchief Zoetermeer en Historisch Genootschap Oud Soetermeer en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Gebruik van niet-downloadbaar beeldmateriaal uit de beeldbank is uitsluitend toegestaan met toestemming van de fotograaf. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Stadsarchief.

Downloadbaar beeldmateriaal wordt beschikbaar gesteld op basis van verschillende Creative Commons licenties. Bij iedere downloadbare afbeelding of video is in de beschrijving aangegeven welke licentie van toepassing is. Voor het gebruik van dit beeldmateriaal gelden de in deze licenties beschreven voorwaarden.

Bij gebruik van beeldmateriaal uit de beeldbank moet in alle gevallen de auteur en de bron (Beeldbank Zoetermeer) worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de Zoetermeerse beeldbank de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.