Verder naar inhoud

Voor bezoeken aan het Stadsarchief gelden een aantal huisregels, waaronder:

  • Alle archiefbescheiden die het Stadsarchief beheert zijn in principe openbaar. Een klein aantal bescheiden is van openbaarheid uitgesloten. Deze archiefstukken zijn niet te raadplegen op grond van wettelijke bepalingen of ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen. Wilt u onderzoek doen in niet-openbare archieven? Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in bij het college van Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer. In dit verzoek geeft u de redenen aan om de geldende openbaarheidsbeperking van de gewenste archiefbescheiden voor u tijdelijk op te heffen.
  • Het is onder voorwaarden toegestaan van archiefstukken zelf foto’s te maken.
  • Op de verstrekking van kopieën van stukken is de geldende Legesverordening van toepassing. De tarieven zijn bij het Stadsarchief op te vragen.
  • De gemeentearchivaris kan archiefstukken om beheerstechnische redenen van kopiëren uitzonderen. Uit banden worden om behoudsredenen geen kopieën verstrekt.
  • Het is verboden om in de nabijheid van archiefstukken te eten en/of te drinken. Bij het vergadercentrum van het Forum is gelegenheid tot het nuttigen van etens- en drinkwaren.
  • Een overzicht van alle huisregels vindt u hier.